Image Replaste

一键粘贴剪贴板图片至图层填充

安装

  1. 下载并解压 Image Replaste.zip
  2. 双击 Image Replaste.sketchplugin 完成安装

使用

  1. 在网页浏览器中对图片右键 "复制图片" 到剪贴板
  2. 执行 Plugins > Image Replaste > Image Replaste 或使用快捷键 command + shift + Y 粘贴剪贴板图片至填充

基本信息

  • 收录版本 1.0
  • 更新时间 2年前
  • 更新日志 适配 Sketch 52.x