Ace Jump

一键跳转设置字体大小、样式及填充颜色

安装

  1. 下载安装包
  2. 双击 Ace Jump.sketchplugin 完成安装

使用

改变字体大小

执行 Plugins > Ace Jump > Font Size 或使用快捷键 control + S

改变字体样式

执行 Plugins > Ace Jump > Font Weight 或使用快捷键 control + W

聚焦字体样式选择框后,使用上下箭头键选择列表中的字体样式,最后 enter 键应用它

文本/填充颜色

执行 Plugins > Ace Jump > Text/Fill Color 或使用快捷键 control + shift + C

基本信息

  • 收录版本 0.1.0
  • 更新时间 7年前